Přehrada Mostiště

Vodárenská nádrž Mostiště se nachází v severní moravské části Českomoravské vrchoviny v údolí řeky Oslavy v nadmořské výšce 448 m n. m. Plocha povodí vodárenské nádrže je 222,80 k s počtem sídel 34 a s přiblině 9 852 obyvateli. Povodí vodárenské nádrže má členitý reliéf s četnými lesy a velkým počtem rybníků. Délka toku od pramene po přehradní profil je 28 km. Svahy, přiléhající ke korytu Oslavy v dolním úseku jsou ve sklonu od 4° do 10°, na svazích u přítoku Babačka až ve sklonu do 15°.
V severní části povodí vodárenské nádrže Mostiště se nachází část chráněné krajinné oblasti a chráněné oblasti přirozené akumulace vod Žďárské vrchy. V západní části povodí v prostoru od Nového Veselí po Pavlov se nachází přírodní park Bohdalovsko. Na území tohoto přírodního parku byla vyhlášena severovýchodně od obce Chroustov přírodní rezervace Baba – V Bukách.
V povodí vodárenské nádrže se nachází 32 obcí, rekreační a chatové oblasti. Je zde zalesněno na 7 008 ha. V okolí se nachází přibližně 191 rybníků.

O vybudování přehrady se jednalo už počátkem 20. století. Důvodem byly časté povodně způsobující velké škody níže položeným obcím v povodí. Původní záměr byl vybudovat hráz v oblasti Pekla. Další variantou byl záměr z roku 1948, podle kterého by se stavba nacházela těsně pod obcí Olší nad Oslavu v nejužším místě údolí. Nádrž měla mít objem 4,4 mil. . Konečně v roce 1950 byl přijat projekt větší nádrže s vybudováním hráze níže po řece umístěné těsně nad bývalým Svobodovým mlýnem nad obcí Mostiště.

Výstavba přehrady pronikavě zasáhla do dosud neporušeného údolí řeky. Kromě nádherné přírodní scenérie zaniklo i několik stavení mlýnů Manova, Markova, Polákova včetně mlýna Pekelského a tamní hájenky. Jen v případě nízkého stavu vody můžeme dnes spatřit základy jmenovaných staveb a bývalých vodních náhonů, cest nebo mostů přes řeku. V návaznosti na přísné předpisy k ochraně vody byly v I. pásmu přehrady zbourány rekreační chaty i hájenka Manův mlýn (1987).

Stavba započala v roce 1957 a trvala 4 roky. Nádrž byla napuštěna v roce 1961. Hráz je umístěna v km 65,948 řeky Oslavy, bezprostředně nad Velkým Meziříčím. Výška hráze v nejvyšším místě je 29 m, délka v koruně je 292 m. Hráz je kamenitá, z hutněného lomového kamene a se štíhlým zemním těsněním. Hráz byla dokončena v roce 1960, jedná se o první hutněnou kamenitou hráz v České republice.

Roku 1961 byla k přehradě vybudována úpravna vody. Do provozu byla uvedena r 1964 s kapacitou 135 l/s. V letech 1987 až 1994 byla provedena intenzifikace a rozšíření úpravny vody na maximální výkon 220 l/s. V současné době je upravováno cca 150 l/s.

Úpravna vody Mostiště zásobuje skupinový vodovod Velké Meziříčí, Velkou Bíteš, Měřín, Olší nad Oslavou a přivaděče do Třebíče a do Žďáru nad Sázavou. Přebytečná voda neodebraná úpravnou je využívána k výrobě elektrické energie pomocí Kaplanovy turbíny o výkonu 400 kW v podzemí hráze přehrady.

V roce 1996 proběhla generální rekonstrukce uzávěru přehrady. V roce 2004 byly zjištěny průsaky hráze. Z jištění vyplynulo, že do těsnícího jádra hráze byl použit materiál různorodých vlastností a nebyl pravděpodobně v horní části jádra řádně zhutněn. Celková oprava hráze byla ukončena r. 2006.